Phốt cơ khí cho thiết bị khử lưu huỳnh

Thông số hoạt động
Áp suất: <0.1~1.6Mpa
Nhiệt độ: <180℃
Tốc độ: <10m/s
Môi trường: Môi trường hydro sunphit và môi trường khác có phần tử siêu nhỏ

Thông tin phản hồi